Celoroční výchovně vzdělávací plán Sadov

10 záchranných misí pro život na naší planetě

aneb viry útočí.

Specifické cíle:

▪ Uvědomujeme si důležitost ochrany přírody pro kvalitní život nás všech a dalších generací

▪ Využíváme smysluplně vymožeností techniky

▪ Vzájemně se podporujeme a zjišťujeme, že spolupráce v týmu nás dovede rychleji k cíli

▪ Prověřujeme si své dovednost a znalosti, hledáme, v čem jsme dobří, co nás baví a zajímá

Metody a formy práce:

Interaktivní a praktické činnosti / výklad, pracovní listy, názorné ukázky/

Samostatná i skupinová práce, prezentace výrobků, hra, soutěže, řízená diskuse, literární, výtvarná tvorba, dramatizace, brainstorming

Očekávané výstupy:

Rozumí tomu, co znamená aktivní trávení volného času

Má pozitivní vztah k pohybu a sportování

Samostatně pracuje

Má radost z procesu tvoření

Používá ochranné a pracovní pomůcky

Ví co je zdravý životní styl

Má kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí

Chová se podle norem správné hygieny

Zvládá společné stolování

Dbá na svoji bezpečnost

Zvolí si zájmovou činnost podle možností, schopností a zájmů

Dokončí rozdělanou práci

Umí odpočívat a relaxovat

Pojmenuje svůj problém a snaží se ho řešit samostatně nebo s pomocí

Řekne si o pomoc

Naslouchá ostatním

Formuluje svoje názory a postoje

Spolupodílí se na tvoření pravidel soužití

Spoluvytváří plán činností

Nese zodpovědnost za svoje rozhodnutí, umí je obhájit


Anotace:

Celoroční plán je zaměřený na spolupráci ve spektru všech věkových skupin na pozadí hry o nebezpečných virech, které nás ohrožují během našich všednodenních činnostech, které bereme jako samozřejmé, ale mohlo by se stát, že se jednou všechno změní a samozřejmost se stane vzácností.

Každý měsíc tajní agenti odhalují nebezpečnost virů a snaží se je napravovat, k tomu však potřebují tajný deník popleteného profesora a plnění určitých odborností. Každý měsíc je zaměřený na určitou oblast.

Září: Kamarádství a vzájemné poznávání

Říjen: Příroda

Listopad: Společnost

Prosinec: Tradice a zvyky

Leden: Lidské tělo

Únor: Sport

Březen: Věda technika

Duben: Voda, oheň, vzduch

Květen: Umění a dějiny

Červen: Cestování světem

K jednotlivým oblastem musí agenti plnit odbornost, za splnění získávají hodnocení do tajného deníku supertajných agentů DIV/ Duhový institut věd/.

Každý měsíc hrajeme hru, která motivuje činnost celého měsíce a zároveň určuje skupinu, která předává informace ostatním. Hra je k dispozici po celý měsíc, každý může hru vylepšit, doplnit.

Výstupem bude na konci školního roku Supertajný deník.

Naše motto: " Je jedno jak vypadáš, jaké máš známky, odkud jsi. Staň se agentem a ukaž, co v tobě je

a ukaž, že dokážeš divy."

     Průřezová témata:

  • mediální výchova

využívat média jako zdroj informací, kvalitní zábavy, naplnění volného času

  • Prosociální výchova

rozvíjení pravidel etického chování, sebepojetí, emoce, city

  • Osobnostní a sociální dovednosti

Rozvíjení dovedností pro kooperaci, učení, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

  • Enviromentální výchova

vytváření vztahů člověka k životnímu prostředí, zaměření na hodnotovou orientaci žáků

                                                                      ZÁŘÍ

Mise za záchranu kamarádství

Cíl: poznáváme své kamarády, seznamujeme se s prostředím školy a okolí

Vycházky do okolí - orientace v okolí školy

Znáš všechny dospěláky ve škole?

Seznamujeme se se záchytnými body obce Sadov - nádraží, zastávka autobusu, obchod, OÚ

Pravidla bezpečné cesty domů

Pravidla supertajných agentů - tvoříme společný pravidla pro pobyt v ŠD a na hřišti

Co si představujeme pod slovem kamarádství a co už není kamarádství - modelové situace

Křeslo pro prvňáčky

ŘÍJEN

Mise za záchranu podzimního čarování

Cíl: Pozorování změn v přírodě

Odbornost: Příroda

Vycházky do přírody

Podzimní přespoláček

Nápadům se meze nekladou - tvoříme s přírodními materiály

Velká výzkumná výprava do hlubin vesmíru - etapová hra v přírodě

Agenti zasahují při nápravě chování v lese - úklid odpadků z lesa

Úklid listí na školním hřišti a okolí školy

LISTOPAD

Mise za záchranu kouzel a čar

Cíl: Podporujeme fantazii a kreativitu

Odbornost: Společnost

Vytváříme společenství / agentské skupiny, základy komunikace a strategie ve skupině/

Pravidla bezpečného chování - dramatizace konkrétních situací, jak se zachovat při kontaktu s cizími lidmi

Dýňobraní - dlabání dýní

Agentské kuchtění - dýňová polévka, pomazánka z pečené dýně

Strašidelná párty - oslava Halloweenu, agenti v přestrojení

Uspávání broučků - zamykáme les na zimu - lampiónový průvod

Sportování agentů - štafetové hry na rozvoj spolupráce a rozdělení rolí ve skupině

Tajné písmo - vymýšlíme svoje písmo - práce ve skupině

Jablečné odpoledne - tiskátka z jablek, pečeme z jablek

Pexesiáda - agenti soutěží o získání indicií

PROSINEC

Mise za záchranu pohody vánoc

Cíl: Rozvíjíme cit pro tradice a zvyky

Odbornost: tradice, zvyky a obyčeje

Adventní čas - výroba výzdoby, adventní věnec, povídání o adventním čase

Vyrábění dárečků a přání

Čertovské hrátky - diskotéka a hry

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

Odpoledne s koledou - zpívání

Turnaj ve vybíjené "O zlatého vánočního kapra"

Agentské pečeníčko - pečeme vánoční cukroví

Vánoční posezení ve školní družině - zvyky a tradice

LEDEN

Mise za záchranu zdraví a zdravého životního stylu

Cíl: Seznamujeme se s ochranou svého zdraví, budování správných návyků

Odbornost: Lidské tělo

Tvoříme koláže o zdravém životním stylu

Agentské vaření - poznáváme zdravé potraviny a vytváříme z nich zdravé svačinky

Smyslové vnímání - zapojení všech smyslů při poznávání potravin

Otužujeme se - pobyt venku, hrajeme si a sportujeme za každého počasí

Sáňkovačka

Sněhová vernisáž

Kouzla a čáry - vystoupení žáků a kouzelníka

Kniha mého života - projekt ŠD - osobnosti představují a čtou ze své knihy dětství - společně oslovujeme vybrané osobnosti

Míčový trojboj


ÚNOR

Mise za záchranu sportu

Cíl: Získáváme vztah k pohybu, uvědomujeme si jeho důležitost

Odbornost: Sport

Poznáváme nové pohybové dovednosti: bruslení, jóga, tanec, aerobic, florbal, házená..

Literární čtení - Kniha mého života

Agentské pečeníčko - pečeme koblihy

Rej masek

Odpoledne s písničkou - sportovní písničky

Agentské sportování - test zdatnosti

Srdeční záležitost - Valentýnky

BŘEZEN

Mise za záchranu koumáků a vynálezců

Cíl: Objevujeme a poznáváme vynálezy, které ovlivnily náš život

Odbornost: Technika a věda

Agenti zkouší jednoduché pokusy - Deřbuján

Jak se dělá kniha - WC ateliér - vytváříme svoji knihu

Ilustrace

Kniha mého života - uzavření projektu

Jarní vábení - oslava svátků jara, výroba výzdoby

Velikonoční schodoběh

Slavnost Morany

Konstruktéři - soutěž o nejlepší stavbu ze stavebnic

DUBEN

Mise za záchranu přírody

Cíl: radujeme se z probuzení přírody

Odbornost: Voda, oheň, vzduch

Voda, voděnka - co všechno víme o vodě, úklid potoka, výroba vodních mlýnků

Beseda o vodách v dalekých krajích - beseda p. Česák

Písničkové odpoledne - písničky o vodě, vodnících a pod

Návštěva hasičské stanice

Superstar - agenti šikulové předvádí, co všechno umí

Balónkové odpoledne - tvoříme z balónků

Miss čarodějnice 

                                                                      KVĚTEN

Mise za záchranu umění

Cíl: Objevujeme umělecké oblasti a uvědomujeme si jejich hodnot

Odbornost: Umění

Hudební odpoledne - připravujeme si ukázku svých oblíbených hudebních žánrů

Canisterapie aneb, když pejsci pomáhají - ukázka výcviku psů

Zvířátkový den - agenti nás seznamují se svými zvířecími kamarády

Agentské vaření v přírodě - bylinkový čaj na ohni, opékání buřtů

Medvědí odpoledne - návštěva Vánočního domu

Výroba dárků pro maminky

Odpoledne pro maminky

Příroda a její umění - vycházka do přírody

Sportování na školním hřišti - soutěže a hry

Mezidružinové utkání v kopané

ČERVEN

Mise za záchranu prázdnin

Cíl: Poznáváme život a chování našich předků

Odbornost: Dějiny

Agenti ve středověku - rytířské ctnosti - plnění úkolů

Spaní v ŠD

Ples páťáků

Vodní bitva

Kam zmizely prázdniny ? - etapová hra s odhalením pokladu

Ukončení celoroční hry - vyvrcholení nálezem deníku popleteného profesora - ocenění a odměnění všech agentů

Slavnosti učení