Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny, školního klubu a střediska volného času při ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

Platný od: 1.9.2016
Zpracovala: R. Suraová
Schválila ředitelka školy: Mgr. Jitka Topičová

Obecná ustanovení

Školní družina, školní klub a středisko volného času (dále jen ŠD, ŠK a SVČ) jsou součástí ZŠ. V těchto zařízeních jsou poskytovány služby žákům a dětem školy. Činnost a poslání je formulováno ve vyhlášce o zájmovém vzdělávání. Chování žáků ve škole, jehož součástí školní družina, školní klub a středisko volného času jsou, určuje Školní řád.

Poslání zájmového vzdělávání

ŠD a ŠK,SVČ se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Posláním těchto zařízení je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1. stupně základní školy.
Činnost ŠK je určena žákům 2. stupně.
Činnost SVČ je určena dětem a žákům ZŠ
Činnosti se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přihlášení k pravidelné docházce, pokud se této činnosti neúčastní plný počet přijatých žáků.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1 Práva a povinnosti žáků a dětí:

Žáci a děti mají právo:

 • Na poskytnutí prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti
 • Na dostatek odpočinku a volného času
 • Na dodržování psychohygienických podmínek
 • Na bezpečné prostředí
 • Vyjádřit svůj názor v rámci norem slušného chování
 • Na ochranu před diskriminací a jakoukoliv formou násilí
 • Na ochranu před vlivy a informacemi, které by narušovaly nebo ovlivňovaly jejich rozumovou a mravní výchovu
 • Vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají. Tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost. Své názory žáci směřují k vychovatelkám ŠD, resp. vychovatelům ŠK, pracovníkům SVČ
 • Být ochráněni před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat
 • Požádat o pomoc nebo radu kohokoliv z pracovníků školy - pokud se dítě, žák cítí v jakékoliv nepohodě nebo má nějaké trápení. Zodpovědné osoby tomu věnují náležitou pozornost

Povinnosti žáka a dítěte:

 • Řádně docházet do ŠD, ŠK, SVČ pokud byl přijat k pravidelné docházce
 • Dodržovat Vnitřní řád ŠD a ŠK a ŠVČ
 • Dodržovat dohodnutá pravidla chování v prostorech určených k činnosti ŠD, ŠK a SVČ
 • Dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byl prokazatelně seznámený
 • Plnit pokyny vychovatele nebo pověřeného pracovníka
 • Účastnit se činností, které ŠD, ŠK a SVČ organizují, nebo pořádají, a na které se přihlásil
 • Nepoškozovat majetek školy a spolužáků
 • Svým chováním neohrožovat bezpečnost svoji nebo druhých
 • Neopouštět prostory bez dovolení pedagogického pracovníka
 • Nenosit předměty, které nesouvisí s činností a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob
 • Nenosit cennosti, vyšší obnos peněz
 • Hlásit neprodleně úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo během činnosti ŠD, ŠK a SVČ

1.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců:

 • Na informace o chování, průběhu činností při zájmovém vzdělávání
 • Vyjadřovat se ke všem podstatným záležitostem týkajících se jejich dětí

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Zajistit pravidelnou docházku do ŠD, ŠK a SVČ
 • Oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích
 • Uvést řádně všechny údaje na zápisním lístku ŠD, ŠK a přihlášce SVČ.

1.3 Vzájemné vztahy s pedagogickými pracovníky

 • O vydání vnitřního řádu ŠD, ŠK a SVČ jsou informováni.
 • Jsou obeznámeni s podmínkami úplaty za pobyt v ŠD, ŠK a SVČ
 • Dotazy a připomínky lze konzultovat s vychovatelkami a pověřenými osobami pro činnost SVČ v osobním kontaktu při vyzvedávání žáků nebo s vedoucí vychovatelkou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v informačním letáčku nebo na přihlášce

2. Provoz a vnitřní režim ŠD, ŠK a SVČ

2.1 Provoz ŠD

 • ŠD je otevřena v pondělí až pátek, ráno od 7:00 -7:40 hod, odpoledne 11:35 - 16:30 hod.
 • Na hodiny ZUŠ a zájmové kroužky budou žáci uvolňováni dle rozpisu
 • Žáky 0.- 3.ročníků předávají učitelé po skončení vyučování vychovatelkám do ŠD
 • Činnosti ŠD (tj. vybrané kroužky a velké družinové akce ŠD) se mohou po dohodě zúčastňovat i žáci nezařazení do ŠD
 • O provozu ŠD v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Žáci musí být na docházku do ŠD řádně písemně přihlášeni.
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna podle potřeby, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů městského hygienika apod.

2.2 Provoz ŠK

 • ŠK je k dispozici v pondělí až pátek od 6:30 hod do 7:40 hod. Během školního vyučování využívají přihlášení žáci ŠK v době volných hodin.
 • V odpoledních hodinách funguje ŠK v rámci zájmových činností

2.3 Provoz SVČ

 • Dle aktuálního ročního provozu

2.4 Užívané místnosti

 • Základní lokalizace ŠD, ŠK a SVČ jsou objekty při ZŠ tj. školní družina, třídy, tělocvična, školní zahrada a hřiště

2.5 Přihlašování žáků a dětí, odhlašování

 • Přihlašování a odhlašování zajišťuje vedoucí ŠD,ŠK a SVČ
 • Předávání informací rodičům a zákonným zástupcům zajišťuje vychovatel, pedagog SVČ
 • O přijetí do ŠD, ŠK a SVČ rozhoduje ředitelka školy
 • Pokud žák soustavně narušuje vnitřní řád a činnost ŠD,ŠK může být:
 • na návrh vedoucí vychovatelky po dohodě s ředitelem školy dočasně vyloučen
 • rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyloučen natrvalo
 • Umístění žáka do ŠD, ŠK a SVČ není nárokové

2.6 Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáka
ve ŠD a ŠK a SVČ

 • Způsob a výše úplaty se provádí dle platné směrnice ředitele školy. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a je splatná podle určeného data
 • Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit dle směrnice pro úplatu za zájmové vzdělávání.
 • Žádost o osvobození nebo snížení platby lze dohodnout s vedoucí vychovatelkou na podkladě doložených dokladů rozhodných pro snížení úplaty.

2.7 Podmínky docházky, doba odchoduŠkolní družina

 • Děti a žáky smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci nebo osoby pověřené vyzvednutím, které jsou uvedené v zápisním lístku. Pokud přijde jiná osoba, předloží písemné pověření zákonného zástupce / viz předepsaný formulář/
 • Žáka, dítě nesmí ze ŠD vyzvedávat osoba mladší 18-ti let
 • Žák odchází samostatně ze ŠD v době, která je uvedena na zápisním lístku nebo na základě písemného sdělení rodičů - jméno žáka, datum, čas odchodu, podpis /viz příloha/. Touto žádostí přebírá zodpovědnost za žáka zákonný zástupce. 
 • Žáka nelze uvolnit na základě telefonické žádosti a neúplného sdělení rodičů
 • Rodič, který si vyzvedne žáka po vyučování, informuje vychovatelku osobně nebo prostřednictvím třídní učitelky je předána žádost o uvolnění
 • Při nevyzvednutí žáka, dítěte do konce provozní doby se vychovatelka nejdříve pokusí o telefonické spojení s rodiči, pokud se spojení nezdaří, informuje ředitelku školy a na základě jejího souhlasu bude školní družina kontaktovat pracovníka orgánu péče o dítě nebo policii
 • Žáci, děti řádně zapsaní na zájmové útvary v rámci SVČ a ZUŠ jsou uvolňováni z činnosti ŠD po příchodu vedoucího zájmového útvaru, ZUŠ, který si osobně žáky převezme od vychovatelů a po skončení je opět osobně předá vychovatelům, popřípadě nahlásí žáky, děti, které si během činnosti vyzvedli osoby pověřené vyzvedáváním

Školní klub

 • Za žáky ve školním klubu zodpovídají pověřené osoby až v době, kdy se dostaví na určené místo
 • Žáci ŠK mají na přihlášce prokazatelně uvedené, že mohou veškeré činnosti, akce opouštět samostatně

Středisko volného času

 • Za děti a žáky zodpovídá pověřená osoba starší 18- ti let a to i v případě nepřítomnosti při dané činnosti / zástupy, ukázkové hodiny /
 • Za žáky ve SVČ zodpovídají pověřené osoby až v době, kdy se dostaví na určené místo
 • Způsoby předání žáků vychovateli se stanoví po dohodě vedoucích kroužků

2.8 Stravování, pitný režim

 • Stravné si zákonní zástupci zajišťují samostatně, stejně tak i odhlašování obědů
 • V rámci ŠD,ŠK a SVČ je uplatňován pitný režim jako v době školního vyučování

3. Organizace činnosti

3.1 Režim školní družiny

07:00 - 07:40 ranní družina
11:35 - 13:00 hygiena, oběd
13:00 - 13:30 rekreační a odpočinkové činnosti, volné hry
14:00 - 15:00 zájmové činnosti
15:00 - 16:30 volné hry, zábavné procvičování učiva formou didaktických
her, získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD

3.2 Režim školního klubu

06:30 - 07:40 ranní činnost

Během vyučování využití ŠK v rámci volných hodin
Odpolední hodiny využívány v rámci nabídky volnočasových aktivit určených pro starší věkové skupiny

3.3 Režim SVČ

Dle provozního rozpisu

3.4 Docházka do ŠD,ŠK, SVČ a pobyt žáků v prostorách školy

 • ŠD,ŠK a SVČ navštěvují přihlášení žáci
 • Časový harmonogram je dán týdenní skladbou zaměstnání
 • Pro ŠD platí, že v době od 14:00 - do 15:00 hod se uvolňují žáci pouze ve výjimečných případech po dohodě s vychovatelkou, z důvodu hlavní činnosti ŠD
 • ŠD a ŠK realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, zájmových a rekreačních činností. SVČ prostřednictvím náplně kroužků.
 • Při ranním provozu zodpovídá pedagogický dozor za žáky jejich vstupem do oddělení
 • Žáky 0.- 3. ročníků přebírají vychovatelky od učitelů ve ŠD,

Žáky, kteří odcházejí na zájmové kroužky nebo ZUŠ si učitelé přebírají osobně od vychovatelek

 • Žáci ŠK, přecházejí na jednotlivé činnosti samostatně
 • Děti a žáky SVČ vyzvedává pedagog SVČ

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 • Vychovatel nebo pedagog vytváří podnětné a bezpečné prostředí k zamezení výskytu sociálně patologických jevů
 • Vychovatel nebo pedagog reaguje na všechny náznaky možných patologických projevů a nezbytně informuje vedoucí vychovatelku a školního preventistu, kteří rozhodují o dalším postupu. Kontaktují rodiče, eventuálně orgány k tomu určené
 • Vychovatel nebo pedagog reaguje na veškeré projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií vedoucí k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoliv (žáci, dospělí), jsou v prostorách školy i při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu
 • O konkrétním výchovném opatření rozhoduje vedoucí vychovatelka
 • O závažných přestupcích rozhoduje vedoucí vychovatelka s ředitelkou školy

5. Podmínky zacházení s majetkem ŠD, ŠK a SVČ ze strany dětí a žáků

 • Zacházejí s majetkem šetrně, v případě prokázání úmyslného poškození hradí vzniklou škodu
 • Jsou si vědomi, že za svůj majetek si zodpovídají, v případě ztráty nahlásí vychovatelce
 • Věci ukládají pouze na místa k tomu určená

6. Dokumentace

6.1 ŠD

 • Roční plán ŠD
 • Přehled výchovně vzdělávací práce
 • Docházkový sešit
 • Dokumentace zájmových bloků
 • Zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášení k pravidelné docházce
 • Školní vzdělávací program pro školní družinu

6·2 ŠK

 • Docházkový sešit
 • Dokumentace zájmových kroužků
 • Zápisní lístek pro přihlášené žáky
 • Školní vzdělávací program pro školní klub


6.3 SVČ

 • Deník
 • Docházka
 • Přihlášky
 • Školní vzdělávací program pro SVČ

7. Pravidla k předávání žáků a dětí do školní družiny a zájmových kroužků

 • Do ranní družiny přichází žáci a děti v doprovodu zákonných zástupců nebo samostatně.
 • Z ranní družiny odchází žáci vyšších ročníků samostatně, pouze děti PT a žáky 1. ročníků předává vychovatelka osobně učiteli.
 • Po skončení vyučování /dle rozvrhu/předává učitel poslední vyučovací hodiny žáky vychovatelce do ŠD, případně po domluvě např. na hřiště, s písemným záznamem obsahujícím počet přítomných žáků a se jmény nepřítomných žáků.
 • V případě, že učitel provádí dozor ve školní jídelně a odvádí s sebou žáky na oběd, po skončení odvádí žáky hromadně do ŠD / neposílá je jednotlivě/. Pokud si žáka během oběda vyzvedávají osoby pověřené vyzvednutím, je potřeba tyto osoby poslat za vychovatelkami ŠD, aby měly přehled, kdo žáka vyzvedává a kdy odchází.
 • Pedagogičtí pracovníci školy nesmí žáky v době trvání ŠD bez dozoru a předchozí domluvy s vychovatelkou uvolňovat žáky k jiným činnostem.
 • Odchod žáků do zájmových kroužků pořádaných SVČ nebo ZUŠ zajišťuje vedoucí zájmového útvaru nebo učitel ZUŠ stejným způsobem, tedy osobně si žáky / děti/ převezme od vychovatelky ve školní družině. Po skončení je opět osobně předá vychovatelce do ŠD. Pokud si žáka během činnosti zájmového útvaru nebo hodiny ZUŠ přijdou vyzvednout osoby pověřené vyzvedáváním žáka je potřeba je opět odkázat na vychovatelky ŠD.
 • Pokud žáci/děti/ odchází pravidelně okamžitě po skončení vyučování na kroužek, ZUŠ, žákovský parlament vyznačí rodiče tuto skutečnost v zápisním lístku a v tomto případě zodpovídá za žáka/dítě/ osoba pověřená vedením této činnosti. Po skončení odvádí žáky/děti/podle výše popsaného postupu.

Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí vychovatelka. Zrušuje se předchozí znění této směrnice uvedené ve školním řádu.

Projednáno na Pedagogické radě dne 1. 9. 2016

Mgr. Jitka Topičová